menu

ПОРАДИ

для вчителів-предметників

Учителю української мови і літератури

 

 

 • Формувати в учнів стійку мотивацію до ви­вчення української мови і літератури, інозем­них мов, мов і літератур національних меншин, світової літератури, любові до ук­раїнської мови і культури, а також поваги до інших мов і культур.
 • Ознайомлювати учнів із мовною системою і формувати на її основі базові лексичні, граматичні, стилістичні, орфоепічні, право­писні уміння і навички.
 • Виробляти в учнів уміння і навички в усіх видах мовленнєвої (аудіювання, читання, говоріння, письмо] та читацької діяльності, різних сферах спілкування (особистісна, пу­блічна, освітня).
 • Формувати комунікативну і літературну компетентності учнів.
 • Ознайомлювати учнів зі здобутками худож­ньої оригінальної та перекладної літератури.
 • Формувати в учнів знання про специфіку ху­дожньої літератури як виду мистецтва, роз­вивати в них уміння і навички сприймати, аналізувати та інтерпретувати літературний твір у літературному та культурному кон­тексті, взаємозв’язку з іншими видами мис­тецтва.
 • Формувати в учнів мовленнєву і читацьку культури, творчі здібності, культуру веден­ня діалогу.
 • Розвивати критичне мислення та естетичні смаки учнів.
 • Формувати гуманістичний світогляд, духо­вний світ учня, його мораль, загальну куль­туру, особистісні риси громадянина Укра­їни, який усвідомлює свою належність до світової спільноти.

Учителю математики

 

 • Розкривати учням роль та можливості ма­тематики у пізнанні та описанні реальних процесів і явищ дійсності, забезпечувати усвідомлення математики як універсальної мови природничих наук та органічної скла­дової загальної людської культури.
 • Розвивати логічне, критичне і творче мис­лення учнів, їхню здатність чітко та аргу­ментовано формулювати і висловлювати свої судження.
 • Забезпечувати оволодіння учнями матема­тичною мовою, розуміння ними математичної символіки, математичних формул і моделей як таких, що дають змогу описувати загальні властивості об’єктів, процесів та явищ.
 • Формувати в учнів здатність логічно обґрунтовувати та доводити математичні твер­дження, застосовувати математичні методи у процесі розв’язування навчальних і прак­тичних задач, використовувати математичні знання і вміння під час вивчення інших на­вчальних предметів.
 • Розвивати в учнів уміння працювати з під­ручником, опрацьовувати математичні тек­сти, шукати і використовувати додаткову навчальну інформацію, критично оцінювати здобуту інформацію та її джерела, виокрем­лювати головне, аналізувати, робити висно­вки, використовувати отриману інформацію в особистому житті.

 

 

 

 

 

 • Формувати в учнів здатність оцінювати правильність і раціональність розв’язання математичних задач, обґрунтовувати твер­дження, розпізнавати логічно некоректні міркування, приймати рішення в умовах не­повної, надлишкової, точної та ймовірної інформації.
 • Розширювати в учнів знання про число (від вивчених у початковій школі натураль­них чисел до дійсних); формувати культуру усних, письмових, інструментальних, точ­них і наближених обчислень.
 • Формувати в учнів систему функціональних понять, умінь використовувати функції та їх графіки для характеристики залежностей між величинами явищ і процесів.
 • Забезпечувати оволодіння учнями мовою алгебри, уміннями здійснювати перетво­рення алгебричних виразів, розв'язувати рівняння, нерівності та їх системи, моделю­вати за допомогою рівнянь реальні ситуації, пояснювати здобуті результати.
 • Формувати в учнів уявлення про матема­тичну статистику і теорію ймовірності як окремі науки, про особливості організації статистичних досліджень, наочне подання статистичних даних, визначення числових характеристик статистичного ряду, понять випадкової події та її ймовірності.
 • Забезпечувати оволодіння учнями мовою гео­метрії, розвивати в них просторове уявлення, уміння виконувати геометричні побудови.
 • Формувати в учнів знання про геометричні фігури на площині, їх властивості, а також уміння застосовувати вивчене у процесі розв'язування геометричних задач.
 • Ознайомлювати учнів із способами і метода­ми математичних доведень, формувати умін­ня використовувати їх у процесі навчання.
 • Формувати в учнів знання про основні гео­метричні величини (довжина, площа, об’єм, міра кута), способи їх знаходження серед пласких і просторових фігур, уміння за­стосовувати здобуті знання у навчальних і життєвих ситуаціях.

 

 

Учителю історії

 

 • Забезпечувати реалізацію можливостей розви­тку учня як вільної особистості, здатної за до­помогою набутих ключових та галузевих компетентностей ефективно самореалізовуватися в сучасному багатоманітному глобалізованому світі та брати участь у житті демократичної, соціальної, правової держави і громадянського суспільства, учитися протягом усього життя.
 • Розвивати інтелект учнів, їхнє критичне та творче мислення, визначення конкретним учнем власної ідентичності як особистості, громадянина, члена родини, етнічної, релі­гійної, регіональної та локальної спільноти.
 • Формувати в учнів почуття власної гідності, поваги до прав людини, гуманістичних тра­дицій та загальнолюдських цінностей, здат­ності формувати власну етичну позицію та дотримуватися правил соціально відпові­дальної поведінки.
 • Розвивати інтерес в учнів до історії як сфери знань і навчального предмета, власних освіт­ніх запитів учнів і вміння їх задовольняти.
 • Надавати учням системні знання про голо­вні події, явища та тенденції в історії Укра­їни та світу.
 • Ознайомлювати учнів з духовними і куль­турними надбаннями та цінностями, істори- ко-культурними традиціями українського народу і цивілізації в цілому.
 • Навчати учнів визначати, добирати та ви­користовувати у процесі пошуку інформації про минуле різних видів історичних дже­рел, у тому числі текстових, візуальних та усних, артефактів, об'єктів навколишньо­го історичного середовища (музеїв, архівів, пам’яток культури та архітектури), а також інформаційно-комп'ютерних технологій.
 • Формувати в учнів уміння представляти обґрунтовані та структуровані знання з істо­рії, власне розуміння історії з використан­ням відповідного понятійного апарату та виважено розглядати контраверсійні і су­перечливі теми.

 

 

 

 

 

Учителю інформатики

 

 • Здійснювати пошук необхідної інформації з використанням пошукових і експертних систем, зокрема Інтернету.
 • Створювати інформаційні об’єкти, фіксува­ти, записувати, спостерігати за ними і вимі­рювати їх, зокрема, в межах реалізації інди­відуальних і колективних проектів.
 • Висувати і перевіряти нескладні гіпотези навчально-пізнавального характеру, ство­рювати, вивчати та використовувати інфор­маційні об'єкти.
 • Використовувати засоби інформаційно-ко­мунікаційних технологій для обміну інфор­мацією, спілкування.
 • Планувати, організовувати індивідуальну і колективну діяльність в інформаційному середовищі.
 • Привчати учнів вивчати, аналізувати інфор­маційні процеси, що відбуваються у живій природі, суспільстві та техніці.
 • Формувати в учнів уявлення про основи управ­ління, прийняття рішень, основні принципи роботи засобів інформаційних технологій.
 • Ознайомлювати учнів з інформаційним мо­делюванням.
 • Розвивати алгоритмічне мислення учнів як засіб планування, організації діяльності.
 • Формувати уявлення в учнів про роль інфор­матики та інформаційно-комунікаційних тех­нологій у розвитку сучасної цивілізації, ін­формаційній інфраструктурі суспільства, про основні види засобів масової інформації (ЗМІ) та взаємодію людини зі ЗМІ.
 • Висвітлювати юридичні та морально-етичні норми роботи з інформаційними даними та програмними продуктами.
 • Давати уявлення про інформаційну безпеку суспільства та особистості.
 • Навчати учнів виявляти та аналізувати ін­формаційні процеси в технічних, біологіч­них і соціальних системах.
 • Навчати учнів будувати і використовувати інформаційні моделі, а також засоби опису та моделювання явищ і процесів.
 • Формувати в учнів цілісне уявлення про розвиток матеріального виробництва, роль техніки, проектування та технологій у роз­витку суспільства.
 • Створювати умови для самореалізації, роз­витку підприємливості та професійного са­мовизначення кожного учня.
 • Прищеплювати вміння оцінювати власні ре­зультати предметно-перетворювальної діяль­ності та рівня сформованості ключових і предметних компетентностей.

Учителю природознавства

 

 • Забезпечувати опанування учнями терміно­логічним апаратом природничих наук, за­своєння предметних знань та усвідомлення суті основних законів і закономірностей, що дають змогу зрозуміти перебіг природних явищ і процесів.
 • Забезпечувати усвідомлення учнями фунда­ментальних ідей і принципів природничих наук.
 • Розвивати в учнів досвід практичної та екс­периментальної діяльності, здатність засто­совувати знання у процесі пізнання світу.
 • Формувати в учнів ціннісні орієнтації на збе­реження природи, гармонійну взаємодію людини і природи, а також ідеї сталого роз­витку.
 • Учити учнів критично оцінювати спожи­вацьке ставлення до об’єктів природи, про­тистояти недбалому ставленню.
 • Формувати в учнів екологічно безпечну по­ведінку, почуття причетності до відпові­дальності за збереження природи.
 • Ознайомлювати учнів зі станом екології в країні, області, районі.
 • Заохочувати учнів до участі у заходах з охо­рони, захисту та примноження об'єктів при­роди.

 

 

 

Учителю трудового навчання

 

 • Ознайомлювати учнів із виробничим серед­овищем, традиційними, сучасними та пер­спективними технологіями обробки матері­алів, декоративно-ужитковим мистецтвом.
 • Розвивати в учнів інтерес до технологічної діяльності, трудових традицій українського народу.
 • Плекати ставлення до праці як до однієї з найважливіших життєвих потреб.
 • Формувати в учнів здатність розвивати над­бання рідної культури з використанням за­собів декоративно-ужиткового мистецтва.
 • Розвивати в учнів досвід упровадження тех­нологічної діяльності, партнерської взаємодії і ціннісних ставлень до трудових традицій.
 • Розвивати технологічні уміння і навички учнів.
 • Сприяти усвідомленню учнями значущос­ті ролі технологій як практичного втілення наукових знань.
 • Дбати про реалізацію здібностей та інтер­есів учнів у сфері технологічної

діяльності.

 

Учителю фізичної культури

 

 • Поглиблювати знання учнів про власне здоров’я, фізичний розвиток, необхідність ведення здорового способу життя, безпеч­ну поведінку, фізичну культуру особистості, взаємозв’язок організму людини з навко­лишнім природним середовищем.
 • Формувати в учнів знання про здоров’я і безпеку, здоровий і безпечний спосіб жит­тя, фізичну культуру.
 • Підвищувати рівень рухової активності учнів.
 • Удосконалювати життєво необхідні уміння та навички учнів, їхні вміння використовувати їх у навчальній та повсякденній діяльності.

       «Мотивувати учнів дбайливо ставитися до власного здоров’я, занять фізичною куль­турою, удосконалювати фізичну, соціальну, психічну і духовну складові здоров'я.

 • Сприяти усвідомленню учнями цінності жит­тя і здоров’я, значущості здорового і безпеч­ного способу життя та фізичної культури.
 • Збагачувати власний досвід учнів щодо збе­реження здоров’я.
 • Розширювати функціональні можливості організму учня шляхом цілеспрямованого розвитку природних здібностей, основних фізичних якостей.
 • Готувати учнів до забезпечення власної без­пеки та безпеки інших людей у надзвичай­них ситуаціях мирного і воєнного часу, до служби у Збройних Силах та інших військо­вих формуваннях.